Sab Se Bara Raaz MOUT Hai

Farma-e-Hazrat Ali R.A Hai:

Sab Se Bari Bahaduri Sabr Karna Hai
Sab Se Bari Bala Na Umeedi Hai
Sab Se Bari Tafreeh Masrufiyat
Sab Se Bara Ustad Tajruba
Sab Bara Faida Naik Aulad
Sab Bara Tohfa Dar Guzar Karna
Sab Bara Sarmaya Khud Etmadi
Aur

Sab Se Bara Raaz Maut Hai …!

Sab Se Bara Raaz MOUT Hai